Ustaw jako domową Dodaj do ulubionych Drukuj Wyślij e-mail
ENTRE.PL Team
Zawodnicy
Galerie
Artykuły
Linki
Tapety
Forum
Trasy biegowe

Nagrody

Aktualności

GP Żoliborza 2011 - wyniki
Kupno zdjęć
Konkursy

Strona główna

O nas
Kontakt
Prasa
Regulamin
Statut
Zasady przyjmowania nowych członków
Portfolio
Fanklub

Forum klubowe

E-TRENER
Informacje o trenerze
Trenowani zawodnicy
Pomoc i porady
Artykuły
Kontakt

Zadaj pytanie

Organizowane biegi
V WIELKA URSYNOWSKA
17. Bieg Mikołajkowy - 10km
17. Bieg Mikołajkowy - biegi dzieci
7 Bieg Entre - Integracja
I Żoliborski Cross Nadwiślański
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy- dzieci
6. Bieg ENTRE.PL
GP Żoliborza 2011
15 Bieg Mikołajkowy - dzieci
15 Bieg Mikołajkowy - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dzieci
14 Bieg Mikołajkowy - dorośli
14 Bieg Mikołajkowy - dzieci
IV Bieg ENTRE.PL - dorośli
IV Bieg ENTRE.PL - dzieci
III Bieg ENTRE.PL - 10 km
III Bieg ENTRE.PL - Dzieci
II Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - dzieci
Zawody
Terminarz
Wyniki
Foto sklep
Plik cyfrowy
Wydruk zdjęć

Aktualności
12-11-2017
Drużynowe zwycięstwo ENTRE.PL Teamu w II Biegu Orła w Czosnowie

10-10-2017
Ruszyły zapisy do XI Górskiego Biegu ENTRE

25-09-2017
Beata Andres - III Miejsce Open Kobiet w XVII Maratonie Warszawskim

16-09-2017
Filip Babik triumfatorem II Bielańskiego Biegu Dzika na 5km! 

13-09-2017
Podium dla Beaty Andres w Warsaw Track Cup 2017

24-07-2017
Beata Andres Mistrzynią Polski Masters w biegu na 5 km


Archiwum

Statut

Statut Klubu Sportowego ENTRE.PL Team

 

(tekst jednolity uwzględniający zmiany podjęte podczas

walnego zgromadzenia 18 czerwca 2012 r.)

 
§ 1

Klub Sportowy ENTRE.PL Team, w skrócie KS ENTRE.PL Team, zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu:

         1. Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym,

         2. Integrację środowisk sportowych, lokalnych i globalnych,

         3. Rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie,

         4. Rozwój sportu kwalifikowanego,

         5. Kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów,

         6. Rozbudowę infrastruktury sportu,

         7. Rozwój badań naukowych w sporcie.

Klub realizując w/w cele współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi. Działa poprzez pomoc informacyjną, organizacyjną i praktyczną. Klub organizuje szkolenia i akcje profilaktyczne.

 
§ 2
Siedzibą Klubu jest Warszawa.
 
§ 3

Klub działa na podstawie ustawy Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 nr. 20) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 
§ 4

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 
§ 5

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 
§ 6
Czas trwania Klubu jest nieograniczony.
 
§ 7
Klub realizuje swe cele przez:

1)       współpracę członków Klubu,

2)       organizację imprez, konkursów i zawodów sportowych,

3)       doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną i praktyczną oraz szkolenie członków Klubu i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Klubu,

4)       działalność wydawniczą,

5)       organizacje szkoleń, seminariów, dyskusji, zajęć edukacyjnych,

6)       stworzenie ośrodka treningowo-szkoleniowego,

7)       prowadzenie badań naukowych,

8)       inne działania na rzecz statutowych celów Klubu.

 
§ 8

Klub celem realizacji swych statutowych założeń może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 
§ 9

Realizując powyższe cele Klub opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 
§ 10

Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraża chęć realizacji celów Klubu i działania na jego rzecz.

 
§ 11

Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 
§ 12
Członkowie Klubu zobowiązani są:

         1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu,

         2) dbać o jego dobre imię,

         3) popierać i czynnie realizować cele Klubu,

         4) przestrzegać postanowień Statutu,

         5) regularnie opłacać składki.

 
§ 13

Członek zwyczajny Klubu ma prawo brać udział w życiu Klubu w szczególności poprzez:

         1) bierne i czynne prawo wyborcze,

         2) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu,

         3) korzystanie z lokali Klubu,

         4) posiadanie legitymacji Klubu i odznak Klubu,

         5) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w swojej działalności,

         6) korzystanie z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Klub.

 
§ 14

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Klubu.

Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalają z Zarządem Klubu.

 
§ 15
Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

     1. pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,

     2. wykluczenie przez Zarząd:

   a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,

   b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach w Klubu,

   c) za zaleganie z opłaceniem składki przez sześć miesięcy,

   d) na pisemny umotywowany wniosek 10 członków,

   e) śmierć członka.
 
§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 
§ 17
Władzami Klubu są:

         a) Walne Zebranie Członków,

         b) Zarząd,

         c) Komisja Rewizyjna.

 
§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu wynosi trzy lata.

 
§ 19

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

 
§ 20

Członkiem wybieralnych władz Klubu może być tylko członek Klubu.

 
§ 21

1.       Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2.       Zarząd zwołuje Walne Zebranie co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej- na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.       W Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4.       W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Klubu,

b)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

d)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

f)   uchwalanie Statutu i jego zmian,

g) podejmowanie uchwal w sprawie powoływania przez Klub innych organizacji,

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,

i)    rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Klubu,

j)    rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,

6.       (skreślony)

7.       Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W razie równego rozłożenia głosów przy podejmowaniu uchwał zwykłą większością głosów decyduje głos Prezesa

 
§ 22

1. Zarząd składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.

3. Przy podejmowaniu uchwal przez Zarząd, każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Prezesa oraz na jego wniosek Zarząd powołuje Walne Zebranie na trzyletnią kadencję.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

         a) przyjmowanie nowych członków,

         b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

         c) kierowanie bieżącą praca Klubu,

         d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

         e) ustalanie wysokości składek członkowskich lub zwalnianie ze składek członkowskich

         f) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków

7. Zarząd jest zobowiązany składać co 12 miesięcy Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z bieżącej działalności Klubu. Zarząd składając sprawozdanie dołącza do niego opinie Komisji Rewizyjnej.

8. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 
§ 23

1.       Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Klubu, odrębnym i niezależnym od innych organów Klubu.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z dwóch Członków i Przewodniczącego, którym zostaje kandydat z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów głosowanie powtarza się do skutku.

3.       Członkiem lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nie może być:

a) osoba wchodząca w skład Zarządu,

b) osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do osoby wchodzącej w skład Zarządu, osoba skazana prawomocnym

c) wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 

4.       Członkowie i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

5.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej działalności Zarządu,

b)wnioski w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

c) wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

d)wydawanie opinii w sprawie sprawozdania o którym mowa w § 22 ust. 7,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu przed zakończeniem kadencji w związku z

nieprawidłowościami wykrytymi podczas sprawowania kontroli.

6.       W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 
§ 24
(skreślony)
 
§ 25

1. Majątek Klubu powstaje ze składek, darowizn, dotacji, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Klubu są upoważnieni Prezes Zarządu lub Wiceprezesi jednoosobowo.

4. Do zaciągania zobowiązań wymagany jest podpis Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub podpisy dwóch Wiceprezesów.

5. Cały dochód Klubu jest przeznaczany na działalności statutową.

6. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w    stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,  opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób       trzecich.

 
7. Klub realizuje swoje cele przez działalność bezpłatną.
 
§ 26

Klub rozwiązuje się uchwalą Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 
§ 27

Podejmując uchwale o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa tryb jego likwidacji i przeznaczenie majątku.

 

Aktualności .::. Zawodnicy .::. Galerie .::. Artykuły .::. Terminarz .::. Wyniki
Sztuka Biegania .::. Sztuka Kadru .::. Strona główna
Copyright © 2005-2011 ENTRE.PL Team